top of page

Recap Roodshow XXLOp deze laatste Roodshow bundelen we de krachten van de centrales uit Leuven, Mechelen, Vlaams-Brabant en Limburg. Gewestelijk Secretaris Vlaams Brabant, Steven Marchand, steekt van wal met een kleine shout-out ter ere van vrouwelijke militanten voor Internationale Vrouwendag. Daarna draagt hij de fakkel over aan Caroline Copers, Algemeen Secretaris van het Vlaams ABVV en Iris Baetens Gewestelijk Secretaris Mechelen-Kempen.


De prioriteiten voor het congres zijn: betaalbaar wonen, de factuur van de crisis en sociaal beleid. Het vierde thema gaat steeds over de werking van de vakbond, en dat is ditmaal gericht op bewegingswerk.


Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een actueel probleem. Het is een concept dat we hier in Leuven niet kennen, zegt Steven. Niet verwonderlijk dus dat dit thema het meest gekozen werd door de militanten.


Wonen is geen klassiek syndicaal thema; het komt niet aan bod tijdens het bedrijfs-, syndicaal of sociaal overleg, en toch is het op syndicaal vlak wel belangrijk. Een dak boven je hoofd is immers een vorm van sociale bescherming. Helaas neemt de ongelijkheid op de woningmarkt zienderogen toe. De gemiddelde huurprijs is gestegen tot meer dan 800 euro per maand en de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen twee jaar telkens met 8% gestegen. Mensen met de laagste inkomens hebben de laatste tien jaar steeds minder makkelijk toegang tot een eigen woning, maar ook voor jongeren, alleenstaanden of mensen met precaire arbeidsstatuten is het moeilijk.“Wonen is een heel belangrijk onderwerp, want het maakt een belangrijk onderdeel uit van ons leven”, zegt Elisabeth Geenen, Expert Vlaams ABVV. “Het recht op wonen staat in de grondwet, nochtans zien we vandaag in de praktijk dat dat helaas niet altijd gegarandeerd kan worden”.


We strijden voor een koopkrachtverhoging door campagnematig te werken, te sensibiliseren en te wegen op het beleid. We willen collectieve problemen collectief aanpakken via ons bewegingswerk. Naast hogere (minimum)lonen en betere sociale uitkeringen, moeten er ook sociale huur- en koopwoningen bijkomen. Bovendien moet de overheid mensen financieel ondersteunen bij de gevraagde renovaties in het kader van klimaatdoelstellingen. Tot slot moet de fiscaliteit in Vlaanderen aangepakt worden.


De lonen moeten hoog genoeg zijn om huur of lening te betalen. Dat is de voornaamste prioriteit bij de militanten. Daarnaast moet het aantal sociale woningen verdubbelen, en moet de overheid renovaties betaalbaar maken. Ook in de chat is er eensgezindheid over hogere lonen.Coronafactuur


“Om de coronacrisis te bestrijden hebben onze overheden gigantisch veel geld uitgetrokken” zegt Peter Hertog, expert Vlaams ABVV. “Hierdoor zijn onze begrotingen in het rood gegaan. De overheid moest bedrijven redden, want anders gingen er ook jobs verloren. Maar die factuur dreigt bij de gewone mensen terecht te komen. En dat vinden we niet normaal”, besluit hij.


We zijn van de coronacrisis in de energiecrisis gesukkeld en door de oorlog in Oekraïne dreigt er ook een economische en maatschappelijke crisis te volgen. We moeten iedereen binnen de politiek en de samenleving blijven overtuigen dat het beleid anders kan.


Hogere lonen zijn deel van de oplossing, maar er is meer nodig. We moeten hameren op de aanpassing van de loonstopwet. In sommige sectoren exploderen de bedrijfswinsten, maar de lonen van de mensen blijven achter. Het is tijd om op fiscaal vlak iets terug te vragen van de bedrijven. Praten over belastingen is nooit leuk, maar mensen vergeten vaak waar belastingen echt voor dienen. We merken dat ze de fiscaliteit niet herverdelend en progressief genoeg ingezet wordt, wat een politieke en ideologische keuze is. Het is belangrijk dat de publieke opinie beseft dat de fiscaliteit in Vlaanderen beter kan.


De militanten betrekken hun collega’s liefst in de strijd door samen te betogen voor hogere lonen. Wat niet verrassend is, zegt Iris, het ABVV is tenslotte een strijdvakbond. Ook in de chat is het duidelijk dat er veel ongerustheid heerst rond de coronafactuur.


Sociale bescherming


Het derde thema is sociale bescherming; of vooral het ontbreken ervan, zegt Iris. Voor socialisten is sociale zekerheid logischerwijze een belangrijk thema. Toch is het een bijzonder complex gegeven. De samenleving en de gezinssamenstelling verandert en de armoedecijfers stijgen. In plaats van sociale bescherming toegankelijker te maken, bouwt Vlaanderen net extra drempels in.


We schieten niet enkel tekort op vlak van armoedebestrijding maar ook andere Vlaamse bevoegdheden zoals kinderbijslag, mentaal welzijn, jeugdzorg, mantelzorg en preventieve gezondheidszorg laten te wensen over. We zien lange wachtlijsten en moeilijkheden op het terrein.


Als Vlaams ABVV moeten we op barricade staan om de federale sociale zekerheid te beschermen en te versterken, zegt Caroline. Want die dreigt bij een volgende staatshervorming nog verder te worden uitgehold.


Het is tijd voor een aantal structurele oplossingen, zegt Ayoubi Benali, Expert Vlaams ABVV. Zo moet het minimuminkomen verhoogd worden tot boven armoedegrens en moeten de Vlaamse budgetten herbekeken worden. Daarnaast moet er ook een flankerend beleid gevoerd worden dat naar de mensen toegaat.Om de sociale omslag echt werkelijkheid te laten worden, hebben we op alle niveaus nood aan een goed, structureel beleid. We moeten zorgen dat de middelen die ingezet worden, effectief bij de mensen terechtkomen, besluit Ayoubi.


Daarvoor is meer nodig dan betogen alleen. We moeten wegen op het beleid en zowel de politiek als de mensen meekrijgen; en dat is het doel van ons bewegingswerk, verduidelijkt Caroline.


Uit de stellingen blijkt dat militanten prioriteit geven aan de strijd tegen armoede (88%). Maar ook winstbejag in de zorg inperken (56%) en gezondheidszorg niet regionaliseren (48%), scoren hoog. Daar zijn ze het in de chat mee eens. Er heerst grote bezorgdheid over de zorgsector en men vreest voor de verdere privatisering ervan.


Bewegingswerk


Het laatste thema is bewegingswerk. Hoewel het geen nieuw thema is, is het wel aan verandering toe. Door samen te werken en uit onze hokjes te breken willen we meer mensen meekrijgen in meer soorten acties, zoals betogingen, symbolische acties, campagnes, vorming, sensibilisering. Samenwerking is essentieel voor bewegingswerk. Onze slogan is niet voor niets ‘samen sterk’. Via bewegingswerk willen we zowel binnen als buiten de organisatie tonen wat ons beweegt en de publieke opinie overtuigen van onze waarden, zegt Caroline.


We moeten zowel intern kijken als over de muurtjes heen. We willen andere (precaire) groepen betrekken maar ook een betere samenwerking opzetten met en tussen de centrales en gewesten zodat we gericht en campagnematig zaken kunnen aanpakken. Bewegingswerk is het scharnier tussen beleid en dienstverlening. Wanneer we gestructureerd rond een aantal thema’s werken en meer mensen in beweging krijgen, kunnen we concrete resultaten boeken.


Onder het motto van ‘Rood roest niet’, vinden de senioren dat het ABVV moet verjongen, en moet afstappen van het oubollige. De nieuwe beweging is positiever omdat het niet draait om plotse acties, maar net is gestoeld op goed doordachte acties.


Uit de woordenwolk blijkt ook dat het Vlaams ABVV moet moderniseren. Er moet meer aandacht zijn voor de jongeren en op een meer moderne manier gecommuniceerd worden, ook online. En ook in de chat vindt men dat de jongeren meer betrokken moeten worden en dat het allemaal wat moderner kan.


Tijdens de Roodshow XXL konden mensen thuis interactief deelnemen. Bekijk hier hoe de mensen gestemd hebben:


Resultaten XXL (1)
.pdf
Download PDF • 514KB


bottom of page