top of page

Recap Roodshow West-Vlaanderen


West-Vlaanderen was de eerste Roodshow in de reeks. Tijdens de Roodshows werden de vier centrale thema’s toegelicht waarrond het congres op 6 mei opgebouwd is. De thema’s zijn in teksten gegoten die niet alleen de visie van ABVV Vlaanderen op enkele actuele problemen weergeven, maar ook oplossingen en een plan van aanpak voor de komende jaren.In deze online Roodshow werd er naast reportages en getuigenissen ook ruimte voorzien voor inbreng van de leden thuis en interactie via workshops. Gewestelijk secretaris Erik Van Deursen en Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV, leiden het geheel in goede banen.


Betaalbaar wonen

Het thema betaalbaar wonen staat als een huis. Vooral omdat een woning een grote impact heeft op levenskwaliteit. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een thuis staat of valt met de betaalbaarheid van een woning.


“Wonen is een heel belangrijk thema, want het maakt een groot onderdeel uit van ons leven. Het recht op wonen staat in de grondwet. Maar dat kan vandaag in de praktijk helaas niet altijd gegarandeerd worden”, zegt Elisabeth Geenen - Expert Vlaams ABVV.


“De laagste inkomens hebben de laatste tien jaar steeds minder toegang tot een eigen woning en komen vaak noodgedwongen op de private huurmarkt terecht. Ook starters of alleenstaanden hebben het vaak moeilijk. In Vlaanderen zijn een miljoen woningen van slechte kwaliteit, vooral op de private huurmarkt”, zegt Elisabeth. “We moeten hen helpen door collectief te adviseren en mensen financieel te ondersteunen”.


De prijzen voor immobiliën zijn gemiddeld met 8% gestegen, maar de lonen zijn niet evenredig toegenomen. Er is de laatste jaren ook te weinig geïnvesteerd in sociale woningen, waardoor er in Vlaanderen 170.000 mensen op de wachtlijst staan en 250.000 mensen in aanmerking komen.


Uit de stellingen blijkt dat de deelnemers vinden dat lonen hoog genoeg moeten zijn om huur of een lening te betalen. Lonen zijn een klassiek syndicaal thema, omdat het op verschillende vlakken voor rechtvaardigheid zorgt. Daarnaast scoren ook het aantal sociale woningen verdubbelen en renovaties voor iedereen betaalbaar maken hoog.


Ook in de chat werd er gediscussieerd over de problematiek van betaalbaar wonen. Zo vinden leden dat er te veel vrijheid is op de private huurmarkt en dat er geen fiscale kortingen zouden mogen toegekend worden aan mensen voor een tweede of derde verblijf.


Coronafactuur

Het tweede thema is de coronafactuur. De overheid heeft gigantisch veel geld uitgetrokken om bedrijven overeind te houden en tijdelijke werkloosheid uit te keren. Hierdoor is de begroting in het rood gegaan. Hoewel dit duwtje in de rug nodig was om jobs te beschermen, dreigt de gewone mens nu de rekening gepresenteerd te krijgen.


Daarnaast komen ook de kosten van de energiecrisis bij de bevolking terecht. En de overheid sleept met de voeten om die kosten te compenseren.


“Om te beginnen moeten we blijven hameren op de afschaffing van de onrechtvaardige loonstopwet. De winsten van sommige bedrijven exploderen maar de lonen blijven achter. Als vakbond moeten we iedereen blijven overtuigen dat het anders kan, zowel binnen de politiek als in de samenleving. We moeten solidair zijn en blijven ijveren voor de invoering van een klimpakket, zodat elk gezin in dit land op z’n minst een bescheiden inkomen heeft”, zegt Peter Hertog, Expert Vlaams ABVV.Binnen het kader van de klimaattransitie is het nodig om woningen te renoveren en energiezuinig maken. Maar het gaat verder dan wonen alleen. De overheid moet mensen extra ondersteunen, om de effecten van de klimaattransitie financieel te helpen dragen”, legt Caroline uit.


“Om verandering teweeg te brengen moet je collega’s, leden en mensen op de werkvloer meekrijgen”. Volgens de mensen thuis, is het daarom enorm belangrijk om syndicaal aan de slag gaan met het klimaat binnen hun bedrijf. In de chat valt het op dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Bedrijven kijken vaak vooral naar de belangen van de aandeelhouders in plaats van werknemers.


Sociale beleid

“Sociale zekerheid is de spreekwoordelijke kathedraal van onze beweging”, zegt Erik. Het is zelfs een van de kerntaken. Tijdens de vorige staatshervorming werd een eerste poging ondernomen om de sociale zekerheid te ontmantelen. Maar Vlaanderen is er niet beter op geworden. De samenleving verandert en wordt complexer, er zijn ook nieuwe precaire groepen bijgekomen. Steeds meer mensen leven in armoede en moeten een beroep doen op de voedselbank. Mensen moeten langer werken en bijkomstig zorgtaken voor ouders of kinderen opnemen. De druk neemt toe waardoor mensen steeds vaker ziek vallen. Het sociaal beleid in Vlaanderen zou een prioritair thema moeten zijn voor onze beleidsmakers. Toch heeft het voorbije beleid de armoedekloof alleen vergroot, door te besparen op mentaal welzijn, mantelzorg, preventie, of bijvoorbeeld het groeipakket.


Rechtvaardige fiscaliteit is een ander belangrijk onderwerp. Vlaanderen heeft een grotere autonomie verworven op vlak van fiscaliteit, maar helaas wordt dit niet herverdelend en progressief genoeg ingezet.“De sociale zekerheid hebben we samen opgebouwd. Maar de coronacrisis was heel ongelijk. Een groot deel van de bevolking was goed beschermd maar anderzijds zijn er ook mensen die in precaire contracten werken, die minder goed beschermd waren tijdens de crisis evenals mensen in armoede”, zegt Ayoubi Benali, expert Vlaams ABVV.


Om de sociale omslag echt werkelijkheid te laten worden, is er op alle niveaus nood aan een goed en structureel beleid. Bestuursniveaus op alle niveaus moeten ervoor zorgen dat middelen terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben.


De stelling peilde naar waar de sociale bescherming het meest nodig is. De strijd tegen armoede (86%), winstbejag in de zorg inperken (62%) en meer aandacht voor mentaal welzijn en preventie (50%) werden het vaakst gekozen. Ook in de chat werd er ijverig gediscussieerd over het thema sociale zekerheid. Het is een breed thema waar leden en militanten op verschillende vlakken mee in aanraking komen.


Bewegingswerk

Bewegingswerk is het cement dat de verschillende thema’s met elkaar verbindt. Iedere syndicalist weet dat belangrijke dossiers nooit gerealiseerd werden zonder strijd of actie. Bewegingswerk op zich is dus niet nieuw, maar we willen er wel een nieuwe invulling aan geven.


Enerzijds willen we veranderen. Meer dan vandaag willen we met de gewesten, centrales en andere organisaties wegen op het publieke debat, de publieke opinie en het beleid. Dit door campagne of actie te voeren, te sensibiliseren, vormingen te geven, en te betogen waar nodig. Maar we willen ook nadenken over vernieuwing, zodat we bijvoorbeeld door digitale oplossingen meer mensen meekrijgen in de waarden van het Vlaams ABVV.


Anderzijds willen we verbreden. De traditionele groepen waar we mee werken zijn senioren, jongeren en werklozen, maar er zijn nieuwe precaire groepen bijgekomen die nog te weinig betrokken worden, zoals vluchtelingen en eenoudergezinnen.
“Ik denk dat we de positieve weg opgaan, omdat we afstappen van het oubollige. De nieuwe beweging lijkt me positiever. Geen plotse actie maar goed onderzochte en doordachte acties die zullen volgen”, zegt een van de senioren van de ABVV voor de vlogcam.


En die positieve weg van doordachte en concrete acties wil het Vlaams ABVV verder bewandelen. Deze conclusies worden samen met die van de andere Roodshows gebundeld. De teksten worden gestemd op het Vlaamse congres van de ABVV op 6 mei in The Square in Brussel.


Tijdens de Roodshow in West-Vlaanderen konden mensen thuis interactief deelnemen. Bekijk hier hoe de mensen gestemd hebben:


Resultaten WVL
.pdf
Download PDF • 434KB
bottom of page