top of page

Recap Roodshow Oost-VlaanderenTijdens deze derde Roodshow is het opnieuw de bedoeling om informatie op te doen, te discussiëren, stellingen te beantwoorden en vervolgens verder te werken in workshops. Gastvrouwen vandaag in Oost-Vlaanderen zijn Gewestelijk secretaris Katrien Neyt en Caroline Copers, Algemeen Secretaris Vlaams ABVV


De vier thema’s die vandaag op de agenda staan zijn: betaalbaar wonen, de coronafactuur en sociaal beleid. Het vierde thema, bewegingswerk, werd door het Vlaams ABVV zelf toegevoegd om de eigen werking te verbeteren.


Betaalbaar wonen


Het thema wonen ligt bij de Oost-Vlamingen serieus op de maag. Het is dan ook een belangrijk thema dat sterk gelinkt is aan sociale bescherming.


De ongelijkheid tussen wie zich een kwalitatieve woning kan aanschaffen en wie niet neemt zienderogen toe. Mensen uit de laagste inkomenscategorie hebben de laatste tien jaar steeds minder toegang tot een eigen woning, maar ook voor jongeren is het niet evident. Bovendien zijn een miljoen woningen in Vlaanderen in slechte staat, wat in tijden van (verplicht) thuiswerk pijnlijk duidelijk werd.


Als Vlaams ABVV werken we via een brede waaier aan initiatieven zoals campagnes, bijvoorbeeld rond koopkracht, maar ook door samenwerkingsverbanden te sluiten met het middenveld. We willen enerzijds de overheid aanmoedigen om te investeren in de sociale woningmarkt maar hen anderzijds ook aanzetten om de fiscaliteit in Vlaanderen aan te pakken.Dat er op vlak van fiscaliteit veel werk aan de winkel is, blijkt ook uit de stellingen. Want eerlijke belastingen staan op de eerste plaats. Daarnaast scoort ook de verdubbeling van het aantal sociale woningen hoog, wat niet verwonderlijk is. In Gent bestaat immers het risico dat er door het fusiedecreet meer sociale woningen zullen verdwijnen dan bijkomen. Maar ook de lonen moeten omhoog, zodat mensen de huur of een lening kunnen betalen. Die mening delen de leden ook in de chat: de lonen zijn te laag, en kwalitatief wonen moet een prioriteit worden.


De coronafactuur


De overheid heeft veel geld gepompt in het rechthouden van de economie. Denk maar aan de bankencrisis, de coronacrisis, de klimaatcrisis, om van de nakende crisis nog maar te zwijgen. Het leven wordt alsmaar duurder en de mensen maken zich -terecht- zorgen.


Twee jaar lang hebben de werknemers collectief hun schouders onder de economie gezet. De overheidsmaatregelen waren welkom en nodig om jobs te vrijwaren, maar tegelijkertijd zien we dat sommige bedrijfswinsten de pan uit swingen. En van die winsten vloeit er weinig of niets terug naar de maatschappij. Waardoor de gewone mensen dreigen de rekening van de crisis gepresenteerd te krijgen.


Wij blijven ijveren voor koopkracht maar ook voor eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit, die vandaag in Vlaanderen niet herverdelend en progressief genoeg is. De sterke schouders moeten de zwaarste lasten dragen en niet omgekeerd.“We zien vandaag dat grote multinationals of nieuwe economieën nauwelijks belastingen betalen terwijl de doorsnee burgers tientallen procenten belastingen betalen en de kleine kmo’s ook veel betalen. Dat moet rechtgetrokken worden”, zegt Peter Hertog, expert Vlaams ABVV.


We moeten iedereen blijven overtuigen dat het anders kan. Dat begint bij de afschaffing van de onrechtvaardige loonstopwet, maar we moeten ook de invoering van het klimpakket benadrukken.


Uit de stellingen blijkt dat de Oost-Vlamingen klaar zijn om concrete eisen te formuleren en te betogen. Maar ze willen ook syndicaal aan de slag gaan met klimaat binnen hun bedrijf. In de chat doet de coronafactuur veel stof opwaaien. De leden zeggen dat de coronacrisis de scheve verdeling en de onrechtvaardigheid in Vlaanderen extra heeft blootgelegd. De fight for 14 blijft nodig in de strijd voor rechtvaardigheid.


Sociale bescherming


Sociale bescherming is breder dan sociale zekerheid en is maatschappelijk gezien een heel belangrijk thema. De huidige samenleving is heel complex met nieuwe precaire groepen zoals eenoudergezinnen, alleenstaanden, mensen in armoede en de zogenaamde sandwichgeneratie. We moeten allemaal langer werken en daarbij vaak zorgtaken opnemen voor ouders en/of (klein)kinderen.


De coronacrisis heeft aangetoond dat Vlaanderen gigantisch faalt op het vlak van welzijnsbeleid, mentale gezondheids- en mantelzorg. In plaats van sociale bescherming toegankelijk te maken, bouwt Vlaanderen net hindernissen en voorwaarden in. Daarnaast krijgt armoedebestrijding ook onvoldoende aandacht in Vlaanderen en wordt kinderbijslag onvoldoende ingezet om kinderarmoede te bestrijden. We blijven wegen op het beleid en strijden voor de uitbouw van een goede sociale bescherming voor specifieke problemen en doelgroepen.“De sociale zekerheid hebben we samen opgebouwd. Maar de coronacrisis was heel ongelijk. Een groot deel van de bevolking was goed beschermd maar mensen die tijdens de crisis onder precaire contracten werkten waren minder goed beschermd waren tijdens de crisis, maar ook mensen in bijvoorbeeld armoede”, zegt Ayoubi Benali, expert Vlaams ABVV.


“Als we kijken naar structurele oplossingen. Dan is dat bijvoorbeeld het minimuminkomen verhogen, en de uitkering boven de armoedegrens brengen. Maar dat is ook op Vlaams niveau kijken naar de bestaande budgetten en een flankerend beleid voeren op lokaal niveau. Waarbij er meer outreachend gewerkt wordt, naar de mensen toe”, zegt Ayoubi.

Een van de grootste uitdagingen is de eventuele staatshervorming van 2024. Die mag onze sociale zekerheid niet verder ondergraven en versnipperen. Ook de bestaande bevoegdheden zoals kinderbijslag en armoedebestrijding moeten op een eerlijkere en meer sociale manier vormgegeven worden.Uit de antwoorden op de stellingen blijkt ook dat de strijd tegen armoede prioritair is (82%), maar de leden vinden ook dat het winstbejag in de zorg dringend aangepakt moet worden (60%) en dat er maatregelen moeten komen voor alleenstaande ouders (49%).


Bewegingswerk


Bewegingswerk is niet nieuw, maar we willen het beter en breder uitbouwen. Dit gaan we doen door uit onze hokjes te breken en beter te communiceren. Zo kunnen we samen de krachten bundelen en onze waarden verspreiden.


Onze senioren zijn heel actief op vlak van bewegingswerk, zegt Caroline. Maar we willen meer mensen uit verschillende groepen betrekken, en ook meer jongeren. We mogen niet wachten tot leden ons vinden maar we moeten actief naar hen toegaan.


We willen onze waarden en standpunten verkondigen en de publieke opinie beïnvloeden door een brede waaier aan initiatieven. Denk maar aan betogen, sensibiliseren, vormingen geven en samenwerking met andere organisaties. Alleen op die manier kunnen we collectieve problemen ook collectief aanpakken.Het is belangrijk dat je weet: wat is mijn doel om tot in actie te komen en wat moet ik daartussen, daarvoor allemaal doen om daar echt een goede actie van te maken, zegt een ABVV militant voor de vlogcam.


In de woordenwolk van de leden komen volgende trefwoorden naar voren: jongeren betrekken, samenwerken, beter communiceren en lokale acties ondersteunen om power in de rug te zetten van wat er leeft op lokaal vlak. In de chat is de stem van de jongeren duidelijk hoorbaar.


Het is duidelijk dat Oost-Vlaanderen geen schrik heeft om samen te bewegen!


Tijdens de Roodshow in PROVINCIE konden mensen thuis interactief deelnemen. Bekijk hier hoe de mensen gestemd hebben:


Resultaten OVL
.pdf
Download PDF • 519KB


bottom of page