top of page

Recap Roodshow AntwerpenDe tweede halte in de reeks Roodshows is Antwerpen. Ook hier worden de vier thema’s uitgelegd en krijgen militanten de kans hun stem te laten horen.

Gewestelijk secretaris Mehdi Koocheki is de gastheer, die samen met Caroline Copers de Roodshow in goede banen leidt.


Betaalbaar wonen


Hoewel wonen op zich geen typisch syndicaal thema is, leeft het enorm binnen de grootstedelijke context van Antwerpen. Wonen is sterk verbonden met sociale bescherming en koopkracht want je leven begint bij een woning. Vooral mensen met precaire arbeidsstatuten, maar ook starters of alleenstaanden hebben het vaak moeilijk.“Ik vind dat elke Belg recht heeft op een woning, ongeacht huidskleur, achtergrond of geloof. Want je leven begint pas bij wonen. Ik kan mij kwaad maken over het feit dat dit niet afdwingbaar is en dat er zoveel mensen op straat leven”, zegt Leona Bracke, opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting.


Vlaanderen loopt enorm achter op vlak van sociaal woonbeleid ten opzichte van de buurlanden. Om de woonproblematiek aan te pakken moeten er meer sociale huur- en koopwoningen bijkomen en moet Vlaanderen ondersteuning bieden voor renovaties in het kader van de klimaatdoelstellingen.


Een ander hekel punt is fiscaliteit. Vlaanderen heeft veel autonomie op fiscaal vlak, maar die wordt niet herverdelend en rechtvaardig ingezet.


“Ik blijf hoop hebben, maar ik zie het niet zo vooruitgaan dat mijn droom zal uitkomen”, besluit Leona.


De deelnemers thuis vinden vooral dat de lonen omhoog moeten. In de chat wordt ook gezegd dat wonen een basisrecht is, en dat het bijna onmogelijk geworden is om op eigen houtje een lening aan te gaan, en dat mensen op de huurmarkt er praktisch alleen voor staan.


De coronafactuur


De inflatie is enorm, de energieprijzen stijgen en de rekening in de supermarkt wordt ook steeds hoger.


"Het is voor mij dit jaar toch ook al een verschil van driehonderd euro", zegt Paula De Brie, actiefplusser met een rood hart.


De campagne voor hogere lonen is de rode draad doorheen de verschillende congressen de komende maanden. Maar dat volstaat niet, zegt Caroline.


Tijdens de coronacrisis is er veel geld gegaan naar het redden van bedrijven. Dit was uiteraard nodig om jobs te vrijwaren. Maar de overheid spreekt van besparingen en dat is onaanvaardbaar.


De factuur van de crisis is niet voor de werknemers! We moeten blijven hameren op de afschaffing van de onrechtvaardige loonstopwet. De winsten van sommige bedrijven exploderen, maar de lonen blijven achter. Daarnaast moeten we ijveren voor de invoering van het klimpakket, en extra bescheiden inkomen voor elk gezin in dit land.


“De overheden hebben gigantisch veel geld uitgetrokken om de bedrijven overeind te houden en tijdelijke werkloosheid uit te keren. Dat de factuur bij de gewone mensen terechtkomt, vinden wij niet normaal”, zegt Peter Hertog, expert Vlaams ABVV.


“De Vlaamse regering moet haar verantwoordelijkheid nemen”, zegt Caroline. “Praten over de factuur is praten over belastingen.”


“De Antwerpenaren staan klaar om te betogen voor rechtvaardige belastingen”, concludeert Mehdi op basis van de antwoorden op de stellingen. We gaan ook de stem van het Vlaams ABVV moeten laten horen in de discussie rond koopkracht en de coronafactuur.


Ook in de chat stromen de reacties binnen. De deelnemers vinden dat er ook meer tegemoetkomingen moeten komen voor nutsvoorzieningen zoals energie en water, bijvoorbeeld door een permanente btw-verlaging naar 6%.


Sociaal beleidSociale zekerheid is de kathedraal van onze beweging. Tijdens de zesde staatshervorming is een deel van de sociale zekerheid ontmanteld, en daar zien we nu in Vlaanderen al negatieve gevolgen van. In plaats van de problematiek van kinderarmoede aan te pakken wordt er net bespaard op kinderbijslag.


“We moeten sociaal beleid als kernpunt op de agenda van de Vlaamse regering duwen”, zegt Caroline. “Vandaag is er geen sociaal beleid; integendeel, de Vlaamse regering bemoeilijkt de toegang tot sociale zekerheid door allerlei drempels en voorwaarden in te lassen. Bovendien houdt het beleid te weinig rekening met de nieuwe maatschappelijke realiteiten zoals alleenstaanden, eenoudergezinnen met kinderen, en mensen in armoede. Er is ook dringend meer aandacht nodig voor armoedebestrijding, preventie, gezondheidszorg, mentaal welzijn, en geestelijke gezondheidszorg. Door het gebrek aan investeringen zien we eindeloos lange wachtlijsten en toestanden die voor een rijke regio als Vlaanderen onaanvaardbaar zijn.


“Voor mensen die het al moeilijk hadden, was corona iets dat hen nog verder in het isolement geduwd heeft”, zegt Annemie Wauman, Maatschappelijk Assistente OCMW Sint-Gillis-Waas.


Om een sociale omslag te kunnen maken hebben we op alle vlakken nood aan een goed beleid met structurele oplossingen. Zo moet het minimuminkomen verhoogd worden tot boven de armoedegrens. Daarnaast moet er een flankerend beleid gevoerd worden op lokaal niveau.


We moeten zorgen dat de middelen die ingezet worden door de bestuursniveaus terechtkomen bij de mensen die het echt nodig hebben, aldus Ayoubi Benali, Expert Vlaams ABVV.


Uit de chat blijkt duidelijk dat leden vinden dat Vlaanderen gefaald heeft. Het is duidelijk dat het winstbejag in de zorg een heel actueel thema in Antwerpen is.


Bewegingswerk


Bewegingswerk staat of valt met samenwerking. Hoewel de basis er ligt, kunnen we zeker nog winst boeken. We hebben een senioren-, een jongeren- en een werklozenwerking, maar we moeten ook een aantal precaire groepen betrekken zoals vluchtelingen, mensen zonder papieren en in armoede. Ook de communicatie kan beter, want door een gezamenlijk signaal uit te sturen, klinkt onze stem luider. In plaats van losse acties, willen we liever focussen op een of twee duidelijke boodschappen en verstandige, doordachte acties.


Deze visie kwam ook in de chat naar voren. Er moet meer aandacht zijn voor problemen van mensen, jongeren moeten meer betrokken worden en er moet komaf gemaakt worden met hokjesdenken. In de woordenwolk kwamen ideeën naar voren die verband houden met communicatie zoals informeren, sociale media en de website verbeteren. Andere suggesties hebben betrekking tot samenwerking zoals binnen en met de diensten en centrales maar ook naar jongeren toe. Kortom er wordt geijverd om iedereen mee te nemenTijdens de Roodshow in Antwerpen konden mensen thuis interactief deelnemen. Bekijk hier hoe de mensen gestemd hebben:


resultaten APEN
.pdf
Download PDF • 507KBbottom of page