top of page

ABVV Bewegingswerk: voor wie?


Met het bewegingswerk dat we willen uitbouwen beginnen we niet van nul. Al geruime tijd brengen we gericht specifieke doelgroepen samen rond thema’s waarmee we als vakbond bezig zijn. Op die basis bouwen we verder naar een volwaardig bewegingswerk dat een breed scala aan doelgroepen kan aanspreken.


Bewegingswerk en jongeren

Jongeren zijn individualistisch, assertief en zelfbewust. Of dat is toch het beeld dat leeft over de huidige generatie. Ze voelen zich niet aangesproken door het collectief en syndicaal verhaal van de vakbond. integendeel, ze zien vakbonden als conservatieve instituten die verworven rechten van werknemers verdedigen, waar ze zich niet mee associëren.

Tegelijk zien we dat jongeren een beperkte kennis hebben van de arbeidsmarkt, de rol van instanties als VDAB en RVA maar ook van vakbonden, mutualiteiten en partijen. Mede daardoor gaan jongeren veel vaker dan andere groepen aan de slag onder precaire statuten zoals dagcontracten, interimwerk en platformarbeid. Daarenboven zijn jongeren opvallend oververtegenwoordigd bij arbeidsongevallen en hebben ze bovendien amper kennis over hun rechten en plichten.


Toch spreken de klimaatmarsen, de LGBTQ-beweging, Black Lives Matter en online activisme voor zich. Jongeren mogen zich dan wel afkeren van politiek, ze zijn activistischer dan ooit. Als we als vakbond een vaste waarde blijven in het maatschappelijk middenveld moeten we een verhaal brengen dat ook jongeren aanspreekt en betrekt.

Dit kan enerzijds door veel aanweziger te zijn met dienstverlening op jongerenmaat, maar ook door jongeren aan te spreken op een manier die hen ligt.


Jongeren engageren zich niet uit plichts- of groepsgevoel maar willen elkaar ontmoeten in open en informele bijeenkomsten waarvan ze zelf het traject mee kunnen uitstippelen. Autonomie maar ook diversiteit is voor hen belangrijk. Op werkvlak vinden ze vooral waarden en welzijn, duurzaamheid en zingeving, experimenteerruimte en groeikansen belangrijk. Daarnaast worden er ook jongeren geconfronteerd met discriminatie en schooluitval, ook voor hen moeten we antwoorden bieden op maat van hun noden.

Een ABVV jongerenwerking moet bouwen op zinvolle thema’s en acties, gecombineerd met dienstverlening aangepast aan de jongeren en onderbouwd met communicatie op jongerenmaat.


Bewegingswerk voor senioren

De ABVV senioren vormen één van de grootste belangenvertegenwoordigers van gepensioneerden in België. Onze vertegenwoordigers zetelen in de Vlaamse Ouderenraad, verschillende besturen binnen het ABVV en vaak ook in lokale senioren- en adviesraden. Regionale seniorencommissies bereiden standpunten voor die vervolgens worden afgeklopt op de Vlaamse seniorencommissie en meegenomen worden door haar afgevaardigden in werkgroepen. Naast vorming wordt er elk jaar rond een thema gewerkt dat wordt gekozen op een planningstweedaagse. Communicatie gebeurt via www.abvv-senioren.be, het tijdschrift Radeis en het werkinstrument De Rode Paper. In elk gewest kun je je als (brug)gepensioneerde engageren of deelnemen aan activiteiten.


Gepensioneerde leden zijn een belangrijke en omvangrijke groep binnen ons ledenaantal.

Thema’s als SWT, de pensioenleeftijd, de pensioenbedragen maar ook discriminatie van oudere werkzoekenden, werkbaar werk in de eindeloopbaan… leven sterk.

Ook voor deze groep zit er veel potentieel in het bewegingswerk. Door ons minder te richten op de interne structuren maar meer op maatschappelijke thema’s en verbreding, kunnen we een veel groter publiek aanspreken.


De categorie van (brug)gepensioneerden is ook de groep bij uitstek die zich gráág verbindt en engageert en zich letterlijk kan beroepen op een levenslange expertise.


Bewegingswerk voor werklozen

Als vakbond hebben we uiteraard een historische relatie met werkzoekenden. Niet alleen als uitbetalingsinstelling, maar ook als beweging die hun positie in de maatschappij wil versterken door vorming, training en belangenbehartiging. De werklozenwerking (niet te verwarren met de werkloosheidskas!) biedt werkzoekenden infosessies en werkvormen om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Het aanbod is echter toe aan modernisering. De groep werklozen zonder werk wordt steeds kleiner. Daarnaast zijn er steeds meer mensen in precaire situaties op de arbeidsmarkt zoals dagcontracten, wijkwerk, platformarbeid, zwartwerk …


Precaire arbeid zorgt ervoor dat dat maatschappelijk kwetsbare groepen steeds moeilijker toegang krijgen tot duurzame jobs. Ze komen daardoor vaak in een onderbeschermde en moeilijke onderhandelingspositie terecht.


Met het bewegingswerk willen we mensen helpen om voor zichzelf op te komen, en mee beleid te voeren om hun situatie te verbeteren. We willen werklozen ook sterk maken om als individu en als groep in de samenleving te staan en daarin een rol op te nemen, hun positie te verdedigen, en voor hun thema’s op te komen.


Maar ook voor anderen

Het bewegingswerk beperkt zich niet tot bovenstaande doelgroepen. Inhoudelijk vertrekken we altijd van onderwerpen die per definitie interprofessioneel en werk- en inkomensgerelateerd zijn. Zo blijven we dicht bij wat we kennen en kunnen. Dit kunnen zowel Vlaamse als federale thema’s zijn. Arbeid is de rode draad doorheen ons werk. Dààr zijn we beresterk in, het is onze USP, en dat wat ons onderscheidt in het middenveld. Klassiekers als koopkracht en fiscaliteit worden dan ook aangevuld met actuele dynamieken zoals polarisering en de strijd tegen extreem rechts. Ook de congresthema’s wonen, sociaal beleid en de factuur van de crisis krijgen een centrale rol.


Die focus biedt de mogelijkheid om naast ons vaste doelpubliek ook zeer diverse doelgroepen aan te spreken. We kiezen die gericht uit en vertrekken daarbij niet zozeer vanuit de doelgroep maar wel vanuit de boodschap; met name voor wie die op dat moment relevant is. Naargelang de actualiteit, de gekozen thema’s en de lokale dynamieken gaan we aan de slag met vrouwen, nieuwe leden, (eenouder)gezinnen of vluchtelingen …


bottom of page