top of page
ABVV_concept3_210706_edited.png

BEWEGINGSWERK

Street Protest

ABVV BEWEGINGSWERK: Vlaams ABVV in actie, via bewegingswerk

Met het bewegingswerk dat we willen uitbouwen beginnen we niet van nul. Al geruime tijd brengen we gericht specifieke doelgroepen samen rond thema's waarmee we als vakbond bezig zijn. Op die basis bouwen we verder als eerste stap naar een volwaardig bewegingswerk dat een breed scala aan doelgroepen kan aanspreken.

1
2

Als vakbond willen we veranderingen teweeg brengen. Positieve verandering voor alle werknemers en voor iedereen die pech heeft werkloos te zijn. We doen dat op de werkvloer, in de bedrijven, op straat door actie te voeren, in onze dienstverlening, aan onze loketten, in onze vormingen en aan de onderhandelingstafel van het sociaal overleg.

Maar we kunnen en willen meer doen. In een veranderende wereld, die ons niet altijd even gunstig gezind is en waarin de machtsverhoudingen vaak niet in ons voordeel uitdraaien, hebben we een zo breed mogelijke steun en betrokkenheid nodig van iedereen in de samenleving. De uitdaging voor de toekomst is dus om onze strijd nog beter en breder te kunnen voeren, en dat willen we doen door de uitbouw van bewegingswerk. 

Bewegingswerk, wat is dat?

Bewegingswerk is méér dan activisme. Bewegingswerk betekent maatschappelijke thema’s met gerichte campagnes en acties op de publieke en politieke agenda zetten. Bewegingswerk is de stem van groepen die niet worden gehoord versterken met ons historisch bereik en slagkracht. Bewegingswerk is bouwen aan een netwerk van ontmoeting en verzet om méér mensen te betrekken bij de alternatieven waar wij voor staan. 

Met ABVV bewegingswerk geven we een extra dimensie aan de vaste ABVV pijlers van dienstverlening, vertegenwoordiging, vorming en syndicale actie. 

We focussen minder op klassieke syndicale recepten en meer op lokale groepsvorming en gedeelde thematische acties en campagnes. We spreken jongeren, senioren, doelgroepen en al onze leden gericht aan en nemen hen mee in een verhaal waarin ze zelf de hoofdrol spelen. 

Niet alleen

Bewegingswerk doe je als organisatie niet alleen. Heel het middenveld ligt vandaag onder vuur. Systematische verzwakking, besparingsoperaties en verdachtmaking vanwege de overheid zetten het middenveld onder druk. Dit zorgt bovendien ook voor nieuwe dynamieken. Het middenveld wordt meer strijdbaar, zichtbaar en politiek gekleurd, zonder zich nog exclusief te verbinden met partijpolitiek of verzuilde ideologie. 

Dit momentum is cruciaal om ook als vakbond nieuwe allianties te smeden en zelf richting te geven aan het publiek debat en de maatschappelijke uitdagingen. Door samen te werken met andere verenigingen, geraken we verder. 

Dicht bij jou

De nieuwe realiteit waarin we leven zorgt ervoor dat tegenstellingen die al in de maatschappij aanwezig waren versterkt worden. Bovendien zijn vele vormen van sociale verbinding en ontmoeting weggevallen of hebben aan belang ingeboet. Steeds meer mensen voelen zich onvertegenwoordigd en vinden dan antwoorden bij een polariserend discours dat het wij-zij-denken versterkt. De toenemende ongelijkheid vertaalt zich ook in een steeds groter wordende kloof tussen bevolkingsgroepen en overtuigingen. Het is dus meer dan ooit een uitdaging geworden om mensen te verenigen rond gedeelde thema’s en oplossingen. 

Onze werkwijze om de zaken die wij belangrijk vinden genuanceerd en structureel te onderbouwen met studie en overleg vergroot soms de afstand met onze leden en militanten. Dat laat de ruimte voor groeperingen die mensen verenigen (en verdelen) rond populistische en simplistische oplossingen. 

We willen terug aansluiting zoeken bij de concrete noden en verhalen van leden en doelgroepen. Dit doen we door grote thema’s te vertalen naar een concreet assortiment van actiemogelijkheden. Op die manier krijgen we weer voeling met de dagelijkse realiteit. 

Samen het tij keren

Met het bewegingswerk ondersteunen we de nieuwe vormen van solidariteit waar wij voor staan. 

ABVV is een sterk merk dat vertrekt van een duidelijke ideologie en kan bogen op een herkenbare beeldvorming. Er is een enorm potentieel aan (on)aangeboord publiek, leden, militanten, medewerkers, sympathisanten … dat kan worden uitgenodigd en uitgedaagd om actief mee te werken. Door de link te leggen met de andere diensten binnen de vakbond kunnen we de slagkracht verhogen. 

In ons vormingswerk maken we mensen sterker om als individu, én in groep, op te komen voor hun belangen. We willen ze met andere woorden helpen om in beweging te komen. We gebruiken daar methodes en concepten uit het bewegingswerk voor en brengen mensen samen (fysiek of via ons e-learning platform) om van elkaar te leren. Zo ondersteunt het vormingswerk  bewegingsprojecten en -acties die met militanten worden opgezet.

Via wat we doen aan ondersteuning van delegees en militanten motiveren we hen om aan de slag te gaan op de werkvloer rond bepaalde thema’s. Bijvoorbeeld rond inclusie, arbeidsorganisatie, opleiding (de diversiteitswerking) of rond de brede thematiek rond milieu en klimaat (de milieudienst). Ook daar is de  meerwaarde voor een wisselwerking met het bewegingswerk duidelijk.

In onze (loopbaan)dienstverlening leggen we een brug naar individuele en groepen leden. We geven hen advies en lossen hun problemen op. Daarnaast verzamelen we zo ook signalen over waar zij mee bezig zijn en waar zij belang aan hechten, wat een waardevolle bron kan zijn voor het bewegingswerk. 

Via de samenwerking met onze studiedienst kunnen we doelgerichte en onderbouwde campagnes opstellen, die realiseerbare eisen formuleren en echt een verschil kunnen maken. 

Al zal dat niet van een leien dakje lopen. Het imago van de vakbond spreekt niet iedereen meer aan, zelfs leden worden niet altijd aangesproken door de acties en campagnes die we voeren. De complexe structuur van het ABVV, de verkokering van diensten, centrales en gewesten en de vele thema’s waar het ABVV mee bezig is, ondermijnen onze slagkracht.

 

Met het bewegingswerk buigen we dat om en maken we werk van andere acties, nieuwe thema’s, toegankelijke boodschappen en groepen, zodat het potentieel dat in onze organisatie zit nog meer tot zijn recht kan komen.

bottom of page